Հետազոտություններ
Հետազոտություններ

Կենտրոնը հագեցված է ժամանակակից բոլոր սարքավորումներով, որոնք անհրաժեշտ են լսողության խանգարումների ախտորոշման համար`

  • Օտոակուստիկ էմիսիայի գրանցման սարքը /OAE / իրականացնում է արտաքին մազիկավոր բջիջների ֆունկցիայի օբյեկտիվ գնահատում: Օգտագործվում է ինչպես սկրինինգի, այնպես էլ այլ հետազոտությունների հետ մեկտեղ համապարփակ աուդիոլոգիական  քննության մեջ:
  • Իմպենդանսոմետրը նախատեսված է միջին ականջի պաթոլոգիաների արագ ախտորոշման համար
  • Կլինիկական աուդիոմետրը հնարավորոըթյուն է տալի անցկացնել  բազմաթիվ տեստեր լսողության խանգարումների լիարժեք ախտորոշման համար, որոշել լսողության իջեցման բնույթը և աստիճանը:
  • VRA-ը հնարավորություն է տալի կատարել տարածակողմնորոշային աուդիոմետրիա և գնահատել 6-24 ամսեկան երեխաների լսողության իջեցման մակարդակը:
  • Լսողական հրահրված պոտենցիալի գրանցման սարք/ ABR, ASSR: Գրանցում է ձայնային ազդակից առաջացած լսողական նյարդի և ուղեղի տարբեր կենտրոնների ակտիվությունը, հնարավորություն է տալի օբյեկտիվորեն գնահատել լսողության իջեցման բնույթը և աստիճանը:

      «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ-ի սուրդոլոգիական ծառայությունում կատարվում են նաև

  • լսողական սարքերի հատկացում,
  • լսողական սարքերի հարմարեցում և անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգում
Տեսակներ
Դիսպանսեր