Կենտրոնը հագեցված է բոլոր ժամանակակից սարգավորումներով, որոնք անհրաժեշտ են լսողության խանգարումների ախտորոշման համար`

  • Օտոակուստիկ էմիսիայի գրանցման սարք /OAE

          

Իրականացնում է արտաքին մազիկավոր բջիջների ֆունկցիայի օբյեկտիվ գնահատում Օգտագործվում է ինչպես սկրինինգի, այնպես էլ այլ հետազոտությունների հետ մեկտեղ համապարփակ աուդիոլոգիական  քննության մեջ:

  • Իմպենդանսոմետր

Նախատեսված է միջին ականջի պաթոլոգիաների արագ ախտորոշման համար

  • Կլինիկական աուդիոմետր

          

Հնարավորոըթյուն է տալի անցկացնել  բազմաթիվ տեստեր լսողության խանգարումների լիարժեք ախտորոշման համար, որոշել լսողության իջեցման բնույթը և աստիճանը:

  • VRA

Հնարավորություն է տալի կատարել տարածակողմնորոշային աուդիոմետրիա և գնահատել 6-24 ամսեկան երեխաների լսողության իջեցման մակարդակը:

  • Լսողական հրահրված պոտենցիալի գրանցման սարք/ ABR, ASSR

          

Գրանցում է ձայնային ազդակից առաջացած լսողական նյարդի և ուղեղի տարբեր կենտրոնների ակտիվությունը, հնարավորություն է տալի օբյեկտիվորեն գնահատել լսողության իջեցման բնույթը և աստիճանը:

          «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ-ի սուրդոլոգիական ծառայությունում կատարվում են նաև

  • լսողական սարքերի հատկացում,
  • լսողական սարքերի հարմարեցում և անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգում

          

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել