Արտահիվանդանոցային
 • Հիվանդների առաջնակի զննում, խորհրդատվություն
 • ՔԿԱ օրգանների հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում ամբուլատոր պայմաններում
 • Քթային արյունահոսությունների դադարեցում
 • ՔԿԱ օրգաններից օտար մարմինների հեռացում
 • Ականջածծումբի հեռացում
 • ՔԿԱ օրգանների թարախակույտի բացահատում
 • Միրինգոտոմիա տեղային անզգայացմամբ
 • Հայմորյան խոռոչի պունկցիա և սանացիա տեղային անզգայացմամբ
 • Ուվուլոպլաստիկա տեղային անզգայացմամբ
 • Քթի կոտրվածքներ ՝ ռեպոզիցիա  տեղային անզգայացմամբ
 • Վիրահատություններ քրոնիկական հիպերտրոֆիկ ռինիտների կապակցությամբ տեղային անզգայացմամբ